Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi

November 06 2018

O.S.T.R. - Chevy Impala
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 15 2018

Piotr Zioła / Flirtini - Bilet
Reposted fromxalchemic xalchemic
Kortez - Pierwsza
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 14 2018

Sarius - Wiking
Reposted fromxalchemic xalchemic
Classified - Fallen
Reposted fromxalchemic xalchemic
Sitek - Zapiera dech
Reposted fromxalchemic xalchemic
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Chris Webby - Skyline 2
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 09 2018

June 29 2018

'Mimo tych wad i zalet, życie to czasem kabaret'
— ''Chcemy być sobą''
Reposted fromSalute Salute

June 22 2018

June 06 2018

'W trzecim miejscu mieszkam w jeden rok, ciągle jestem jakby nie wiem gdzie...'
— Płuca zlepione topami
Reposted fromSalute Salute

June 03 2018

May 25 2018

May 22 2018

May 11 2018

May 09 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl